logo

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?
Spoločnosť ALFAMEDIA s.r.o. je  poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrum s modalitami ako sú magnetická rezonancia a CT.

Osobné údaje
Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľ: ALFAMEDIA s.r.o. pracovisko CT a MR Trenčín
Adresa prevádzkovateľa: Zlatovská 2033, 911 05, Trenčín
Identifikačné Číslo spoločnosti: 47 185 473    
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: alfamediasro@gmail.com

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné  údaje, ktoré evidujeme, sú :

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?
Kontaktné údaje (DPO)
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10
Trnava 91701
Slovenská republika
Jozef.kmet@pobest.sk


Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?
Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, evidencia pacientskej dokumentácie pre účely zdravotnej starostlivosti a za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:
Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky legitímne záujmy, ktoré sledujeme, alebo tretie strany, ktorým postupujeme Vaše osobné údaje, sú nasledovné:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • ochrana majetku prevádzkovateľa,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Zverejnenie
Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Doba zachovania (retenčné obdobie)
Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

 

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, pri návšteve konkrétneho pracoviska
- pracoviska CT a MR: Partizánska 3731, 911 01 Trenčín
požiadajte personál na recepcii o sprístupnenie žiadosti o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a odovzdaním tejto žiadosti poverenej osobe na recepcii, Vás táto následne na základe predloženého identifikačného dokladu, oproti uvedeným údajom v žiadosti identifikuje ako dotknutú osobu. Túto žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.
V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami) v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutá osoba, alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.

 

 

 

 AB Diagnostik a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Email: info@abdg.sk


Zmluvní partneri našich pracovísk: Zmluvne poistovne - VŠZP - AB Diagnostik Zmluvne poistovne - DOVERA - AB Diagnostik Zmluvne poistovne - UNION - AB Diagnostik

© Všetky práva vyhradené - www.abdiagnostik.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.abdiagnostik.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies